AMPA

En aquesta secció volem explicar-vos què és l’AMPA de l’Escola Pau Vila.

DSC_1624.jpg

Què és l’AMPA?

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Qui és membre de l’AMPA?

Tots els pares i mares que voluntàriament s’hi vulguin associar. En l’actualitat la gran majoria de les famílies d’alumnes de la nostra Escola formen part de l’AMPA.

Té cost ser soci de l’AMPA?

Ser soci de l’AMPA té un cost de 30€ per família a l’any.

Com em puc fer soci de l’AMPA?

No cal omplir cap formulari, només ingressar la quota de soci de l’AMPA durant el mes de juliol abans de començar el curs següent. Aproximadament al mes de juny s’informa mitjançant una circular de quan i com s’ha de fer el pagament.

A què dóna dret ser soci de l’AMPA?

 • A utilitzar els serveis i participar en les activitats que organitza l’AMPA amb un preu avantatjós.
 • A recollir en la pròpia escola els llibres de text i material amb un preu avantatjós.
 • Ser elegits membres de la Junta o representants de l’AMPA en el Consell Escolar.
 • Assistir a l’assemblea amb veu i vot.

Com s’organitza l’AMPA?

L’AMPA s’organitza amb dos òrgans principals: l’Assemblea i la Junta.

Què és l’Assemblea de l’AMPA?

L’Assemblea és la reunió de tots els membres de l’AMPA i el màxim òrgan de decisió de l’AMPA.

La seva funció és triar els membres de la Junta de l’AMPA, aprovar la gestió de la Junta, aprovar l’estat de comptes anuals y prendre decisions que, per la seva importància s’hagin de sotmetre a la consideració de tots els pares imares.

Què és la Junta de l’AMPA?

És l’òrgan que porta a terme les funcions i activitats de l’AMPA, en nom de l’Assemblea.

Els seus membres són triats per l’Assemblea de l’AMPA.

Pots veure amb més detall les seves funcions aquí.

Amb quins recursos econòmics compta l’AMPA?

Els recursos econòmics de l’AMPA provenen de tres fonts:

 • Les quotes ordinàries de les famílies a l’AMPA. Actualment són 30€ per curs i família.
 • Les subvencions o ajuts que rep, de part de l’Ajuntament d’El Papiol i de la Generalitat.
 • Els ingressos que obté d’algunes activitats (com la venda de llibres per Sant Jordi, de begudes per la festa final de curs, etc.)

Què és la FAPAC?

És la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, a la qual hi estem associats, i aplega més de 2.100 AMPA de llars d’infants, escoles de primària i de secundària (Web de la FAPAC).

Què fa l’AMPA?

Col·laboració amb l’Escola:

 • Participant amb un representant en el Consell Escolar del centre.
 • Col·laborant amb el professorat per al bon funcionament del centre.
 • Contribuïnt econòmicament en la compra de material escolar:
  • Jocs per al pati.
  • Material de laboratori.
  • Material per a les aules.
  • Material informàtic.
  • Material per a la biblioteca.
 • Fent el cobrament i supervisant les quotes de material escolar i de l’AMPA.
 • Col·laborant en el projecte de sociabilització dels llibres de text.
 • Organitzant i subvencionant la festa de final de curs.

Serveis i activitats per a les famílies:

 • Distribució dels llibres de text que s’empren a l’Escola.
 • Gestió del servei de menjador, ofert per l’empresa Teno.
 • Servei d’acollida matinal, de 7.30 a 9.00 h.
 • Servei d’acollida de la tarda (amb un mínim de 10 inscrits), de 16.30 a 18.30 h.
 • Organització de xerrades i tallers pràctics d’interès per a pares i mares.

Activitats extraescolars:

 • Organització d’activitats extraescolars en la pròpia escola (Anglès, Teatre, Reforç escolar, etc.).
 • Casal al mes de setembre, fins a l’inici del curs escolar (amb un mínim d’inscrits).

Activitats culturals i de difusió:

 • Organitza un taller de Nadal per als nens.
 • Guarneix una carrossa que participa en la cavalcada de Reis.
 • Col·labora en la festa de la Castanyada organitzada per l’escola.
 • Col·labora en la festa de la Setmana Temàtica que organitza l’Escola.
 • Participa en la Setmana Cultural del Papiol.
 • Participa venent llibres en una parada el dia de Sant Jordi.
 • Redacta un article informatiu per a la revista de l’Escola, El Boli Viu.

Pots descarregar-te el fulletó informatiu de l’AMPA clicant aquí 

Tornar a dalt

Què és la Junta de l’AMPA

Què és la Junta de l’AMPA?

És l’òrgan que representa a tots els pares i mares socis de l’AMPA, mitjançant elecció de representants, per tal de gestionar els assumptes dels quals té atribució l’AMPA.

Com es tria la Junta de l’AMPA?

Els membres de la Junta són triats per votació de tots els pares i mares membres de l’AMPA en assemblea general.
Les eleccions per ser membres de la Junta es fan en la primera assemblea ordinària que es convoca a principi de curs, entre els mesos de setembre-octubre.

Quins càrrecs hi ha en la Junta de l’AMPA?

La Junta de l’AMPA està formada per 12 membres, els quals han de cobrir els càrrecs de: president, vicepresident, secretari i tresorer. La resta de membres són vocals.

Quines són les funcions de la Junta de l’AMPA?

Les funcions de la Junta de l’AMPA són les que estableixen els estatuts de l’AMPA. Les podeu veure en detall aquí.

Com s’organitza la feina dins de la Junta?

Les tasques que gestiona l’AMPA es reparteixen entre els membres de la Junta de la següent manera:

 • Tasques pròpies dels càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/a i tresorer/a.
 • Amb comissions per temes: Comissió de Festes, Comissió de Web i comunicació, Comissió de Cuidem l’escola, etc.
 • Altres tasques: Material, Llibres, Menjador i Acollida, Delegats/des, Taller de pares, Boli Viu, Extraescolars (anglès, reforç escolar, teatre, etc.).
 • Col·laboradors: són persones que ajuden i donen suport en qualsevol de les tasques desenvolupades per la Junta de l’AMPA.

Qui nomena els càrrecs dins de la Junta?

Els càrrecs dins la Junta, el repartiment de tasques i responsabilitats es decideix per acord dels membres de la Junta.

Quant de temps formen part de la Junta els seus membres?

El mandat de cada membre de la Junta és de tres cursos escolars i poden ser reelegits tantes vegades com es vulguin presentar.

Els membres de la Junta cobren per fer tasques que se’ls ha encomanat?

Cap membre de la Junta cobra per dur a terme les tasques de l’AMPA. Es tracta de treball voluntari dels pares i mares.

Quan es reuneix la Junta?

Les reunions ordinàries de Junta es fan un cop al mes al voltant de les 21:00 h. a l’Escola.
Es pot reunir també extraordinàriament, si la convoca el president/a o un terç dels seus membres.

Actes de les reunions de la Junta de l’AMPA

Podeu accedir a les actes de les reunions de la Junta de l’AMPA aquí.

Tornar a dalt

Funcions de la Junta

Segons els estatuts de l’AMPA Pau Vila, les funcions i responsabilitats que té la Junta de l’AMPA són les següents:

a)     Governar, gestionar i representar els interessos de l’associació.
b)     Decidir els càrrecs i responsabilitats dels seus membres.
d)     Analitzar periòdicament i conjunta amb els membres del consell escolar del centre en representació dels pares, la situació general del centre, i fer propostes per al seu millor funcionament i per a l’increment de la qualitat de l’ensenyament.
e)     L’organització de serveis i activitats, i edició de publicacions, així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els objectius de l’AMPA.
f)      La convocatòria de les assemblees generals, feta d’acord amb el que preveuen els estatuts.
g)     La redacció dels programes anuals d’activitats, memòries anuals, pressupostos anuals, i balanços i estats de comptesanuals.
h)     Complir i fer complir els estatuts, i el Reglament de Règim Intern, en el seu cas, i executar els acords de l’assemblea General.
i)      Obrir comptes corrents bancaris i llibretes d’estalvi.
j)      Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
k)     Efectuar les contractacions necessàries per a la gestió de l’associació.
l)      Decidir sobre la federació de l’associació amb altres de finalitats anàlogues, proposant la seva ratificació a l’ Assemblea General.
m)    Ésser la responsable d’elaborar, actualitzar i custodiar els llibres, l’arxiu i la resta de documentació de l’associació. També té l’obligació d’informar a tots els associats de la mateixa en tot el que correspon a ella.
n)     Acordar el nomenament d’instructor i obertura d’expedient a aquell/a soci/sòcia que incompleixi greument el que disposen aquests estatuts, i imposar sancions disciplinàries prèvia audiència al soci/sòcia expedientat.
o)     Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts, i donar-ne compte en la primera reunió de l’assemblea General.
p)     Quantes altres competències li atorgui l’assemblea General.

Tornar a dalt

Membres

Els diferents membres que composen la Junta de l'AMPA són els següents:

 • President/a: David del Peso Sirvent
 • Vice-president/a: Maribel Hernández Miño
 • Tresorer/a: Jordi Martínez Gómez
 • Secretari/a: Sergio Salamanca Robert
 • Vocals: 
  • Esther Fernández Cuadra
  • Lola González Robles
  • Maite Galiano García
  • Xavi Trejo Rius
  • Miguel Ángel Ávalos Martín
 • Col·laboradors externs: 
  • Mar Puig Parrot
  • Mireia Esparza

Tornar a dalt

Comissions

Dins de la Junta de l’AMPA existeixen una sèrie de comissions per tal d’organitzar la feina a fer.

Qualsevol pare o mare que estigui interessat en participar com a col·laborador fixe o puntual en alguna de les comissions, ho pot fer posant-se en contacte amb la Junta de l’AMPA: ampa@ampapauvila.org.

Les comissions són les següents:

Comissió de Menjador
Representa el punt d'enllaç amb la empresa responsable del servei de menjador per tal de coordinar les activitats i serveis addicionals que s'hi ofereixen, així com la negociació de condicions de servei.
Responsable: Xavi Trejo Rius.

Més informació sobre el menjador, cliqueu aquí.

Comissió d'Extraescolars
S’encarrega de gestionar les activitats extraescolars que organitza l’AMPA.
Responsables: Maite Galiano García, David del Peso Sirvent i Miguel Ángel Ávalos Martín.

Més informació sobre activitats extraescolars, cliqueu aquí.

Comissió de Llibres i Materials
S’encarrega de portar el contacte amb el subministrador de llibres de text de l’escola, gestionar el seu cobrament a les famílies, la seva entrega i la sociabilització de llibres, a més de gestionar el cobrament de les quotes de material per part de les famílies.
Responsables: Lola González Robles i Esther Fernández Cuadra.

Més informació sobre llibres, cliqueu aquí.
Més informació sobre material, cliqueu aquí.

Comissió de Beques
S’encarrega de coordinar, juntament amb l'ajuntament, les beques que es concedeixen en diferents arees: llibres, material, menjador.
Responsable: Maribel Hernández Miño.

Comissió de Festes
S’encarrega d’organitzar i coordinar les festes de l’escola on participa l’AMPA.
Responsables: Lola González Robles, Maite Galiano García i Maribel Hernández Miño.

Comissió de Cuidem l’Escola
S’encarrega de proposar millores en les instal·lacions de l’Escola i tenir-ne cura.
Responsables: Miguel Ángel Ávalos Martín i Xavi Trejo Rius (Mar Puig Parrot com a col·laboradora).

Comissió de Delegades
Coordina els grups de delegats i delegades per aula o curs escolar per tal de facilitar la comunicació entre els pares i mares dels diferents cursos i de les mestres que hi participen.
Responsable: Esther Fernández Cuadra.

Comissió de Web i Comunicació
Té com a finalitat el disseny, gestió i actualització de la pàgina web de l’AMPA de l’escola, així com els diferents canals de comunicació mitjançant xarxes socials. A més, vetlla pel correcte funcionament de les comunicacions desde i cap a l'AMPA (correu electrónic, etc).
Responsables: David del Peso Sirvent i Sergio Salamanca Robert (Mireia Esparza com a col·laboradora).

Comissió de Seguretat
La finalitat es trobar els punts febles en materia de seguretat e intercedir amb les administracions per que hi posin solució.
Responsable: Xavi Trejo Rius.

Comissió de Xerrades
Proposa i organitza xerrades i tallers dirigits a pares en relació als seus fills.
Responsable: Lola González Robles.