Funcions

Segons els estatuts de l’AMPA Pau Vila, les funcions i responsabilitats que té la Junta de l’AMPA són les següents:

a) Governar, gestionar i representar els interessos de l’associació.

b) Decidir els càrrecs i responsabilitats dels seus membres.

d) Analitzar periòdicament i conjunta amb els membres del consell escolar del centre en representació dels pares, la situació general del centre, i fer propostes per al seu millor funcionament i per a l’increment de la qualitat de l’ensenyament.

e) L’organització de serveis i activitats, i edició de publicacions, així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els objectius de l’AMPA.

f) La convocatòria de les assemblees generals, feta d’acord amb el que preveuen els estatuts.

g) La redacció dels programes anuals d’activitats, memòries anuals, pressupostos anuals, i balanços i estats de comptesanuals.

h) Complir i fer complir els estatuts, i el Reglament de Règim Intern, en el seu cas, i executar els acords de l’assemblea General.

i) Obrir comptes corrents bancaris i llibretes d’estalvi.

j) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

k) Efectuar les contractacions necessàries per a la gestió de l’associació.

l) Decidir sobre la federació de l’associació amb altres de finalitats anàlogues, proposant la seva ratificació a l’ Assemblea General.

m) Ésser la responsable d’elaborar, actualitzar i custodiar els llibres, l’arxiu i la resta de documentació de l’associació. També té l’obligació d’informar a tots els associats de la mateixa en tot el que correspon a ella.

n) Acordar el nomenament d’instructor i obertura d’expedient a aquell/a soci/sòcia que incompleixi greument el que disposen aquests estatuts, i imposar sancions disciplinàries prèvia audiència al soci/sòcia expedientat.

o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts, i donar-ne compte en la primera reunió de l’assemblea General.

p) Quantes altres competències li atorgui l’assemblea General.