La junta

Què és la Junta de l’AMPA?

És l’òrgan que representa a tots els pares i mares socis de l’AMPA, mitjançant elecció de representants, per tal de gestionar els assumptes dels quals té atribució l’AMPA.

Com es tria la Junta de l’AMPA?

Els membres de la Junta són triats per votació de tots els pares i mares membres de l’AMPA en assemblea general.

Les eleccions per ser membres de la Junta es fan en la primera assemblea ordinària que es convoca a principi de curs, entre els mesos de setembre-octubre.

Quins càrrecs hi ha en la Junta de l’AMPA?

La Junta de l’AMPA està formada per un màxim de 12 membres, els quals han de cobrir els càrrecs de: president, vicepresident, secretari i tresorer. La resta de membres són vocals.

Quines són les funcions de la Junta de l’AMPA?

Les funcions de la Junta de l’AMPA són les que estableixen els estatuts de l’AMPA. Les podeu veure en detall aquí.

Com s’organitza la feina dins de la Junta?

Les tasques que gestiona l’AMPA es reparteixen entre els membres de la Junta de la següent manera:

  • Tasques pròpies dels càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/a i tresorer/a.

  • Amb comissions per temes: Comissió de Festes, Comissió de Web i Comunicació, Comissió de Cuidem l’Escola, etc., o d’altres segons la estructura escollida pels membres de la Junta.

  • Altres tasques: material, llibres, menjador i acollida, delegats/des, taller de pares, Boli Viu, extraescolars, etc.

  • Col·laboradors: són persones que ajuden i donen suport en qualsevol de les tasques desenvolupades per la Junta de l’AMPA.


Qui nomena els càrrecs dins de la Junta?

Els càrrecs dins la Junta, el repartiment de tasques i responsabilitats es decideix per acord dels membres de la Junta.

Quant de temps formen part de la Junta els seus membres?

El mandat de cada membre de la Junta és de tres cursos escolars, extensible en un any addicional.

Els membres de la Junta cobren per fer tasques que se’ls ha encomanat?

Cap membre de la Junta no cobra per dur a terme les tasques de l’AMPA. Es tracta de treball voluntari dels pares i mares.

Quan es reuneix la Junta?

Les reunions ordinàries de Junta es fan regularment, normalement un cop al mes al vespre, a l’Escola.

Es pot reunir també extraordinàriament, si la convoca el president/a o un terç dels seus membres.